dimecres, 4 de febrer de 2009

Hola pescadors, pescadores i societats de pesca, benvinguts a aquest blog, què és el vostre, on cadascú podrà donar la seva opinió sobre la NOVA LLEI DE PESCA que es pretén aprovar i, que si ho aconsegueixen es posarà en marxa l'any proper (esperem que no sigui abans). Sembla molt lluny encara, però la veritat és que es a tocar...Primer de tot us passem l'escrit del MANIFEST DE LLAVORSÍ, que de ben segur molts de vosaltres no coneixeu.A Llavorsí, a 27 de setembre de 2008, presents i representades Institucions públiques, representants de l'hosteleria, restauració, diversos sectors de la societat civil pallaresa, així com de les Societats de pescadors i de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, informats de l'aprovació pel Govern de la Generalitat de Catalunya d'un projecte de Llei de Pesca Continental, i tenint en compte que aquest projecte de Llei no ha estat consultat ni consensuat amb els representants del sector, ni amb el territori, i creient que perjudicarà seriosament la pràctica d'una activitat social i econòmicament tant important pels territoris de muntanya com és ara la pesca esportiva,

Acordem i decidim voluntària i unànimement declarar la nostra total oposició al projecte de Llei de pesca continental aprovat.

Per tot això, els sotasignants acorden per unanmitat constituir-se com a Plataforma o Coordinadora per dur a teme les actuacions que siguin precises per aconseguir la derogació o modificació substancial de l'esmentat projecte de Llei


Tant mateix, decidim per unanimitat la redacció d'aquest MANIFEST, en el que volem resumir els principis generals que deuria inspirar un cos legal eficient, just, pràctic i que veritablement aconsegueixi la promoció i desenvolupament d'una activitat tradicional i econòmicament tant important pels territoris de muntanya.

En conseqüència, acordem els següents punts i principis, i ens comprometem a defensar-los i divulgar-los davant les Institucions Públiques i privades, així com dels pescadors i persones físiques i jurídiques que sigui necessari per aconseguir el seu reconeixement i aplicació, en favor d'una pesca sostenible, curosa amb la realitat del que significa, tant com a factor de creació de riquesa, com a instrument de coneixement i divulgació i defensa del medi natural:


M A N I F E S T E M

que considerem de la màxima importància i prioritat els següents punts.
1er: Rius amb vida
*Per que es pugui practicar la pesca, és imprescindible que els ecosistemes aquàtics tinguin unes condicions mínimes de qualitat i eficiència, que garanteixin el desenvolupament natural dels cicles biològics de les espècies ictìcoles.
*Les competències per la gestió i preservació del patrimoni natural de Catalunya pertanyen a la Generalitat, a travès del Parlament, en la seva vessant legislativa, i del Govern en la part executiva, i correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge (en endavant DMAiH) la seva aplicació, gestió i control, així com la promulgació de les normatives que li siguin pròpies.
*Les competències sobre el Domini Públic Hidràulic pertanyen als respectius Organismes de Conca, és a dir l'A.C.A. i la C.H.E.
Per tot això, Demanem a la Generalitat de Catalunya, i molt especialment al DMAiH, que prioritzi la recuperació dels ecosistemes aquàtics continentals, i garanteixin el seu bon estat ecològic, acordant i aprovant quantes mesures siguin precises, partint de la realitat actual, i començant per les activitats que més impacten als ecosistemes, i no per les que puguin ser més fàcils de restringir, com la pesca, malgrat tenir un mínim impacte ambiental.
Conseqüentment, no podem acceptar un instrument legal que limiti la pesca i criminalitzi al pescador, sense que prèvia i paral.lelament s'hagin recuperat els ecosistemes

2on.El pescador avui: un "bioindicador" de qualitat-
*Els últims 30 anys, la pesca ha viscut una transformació transcendental amb la conscienciació dels pescadors de la necessitat d'actualitzar els seus hàbits, adaptant-los a la realitat de l'estat dels rius i als nous temps, deixant enrere estris, esquers i pràctiques tradicionals, així com reduint el nombre de captures menys de la cinquena part, inclòs practicant-la de forma cada vegada més majoritària sense mort.
*Per altra banda, els pescadors demanen cada vegada més una pesca de qualitat, i per tant ecosistemes eficients que garanteixin poblacions autòctones, que evitin la necessitat de repoblar, deixant les repoblacions com a mer instrument per mantenir la pesca en aquells llocs ens els que les Administracions Públiques no hagin pogut mantenir o recuperar el seu bon estat ictìcola.
*Paral.lelament, altres usos de l'aigua, no solsament no han restringit les seves activitats, sinó que han incrementat el seu impacte negatiu en el medi, tant envers la qualitat de les aigües, com en el deteriorament i destrucció dels hàbitats.
Conseqüentment, Demanem al DMAiH que no prengui les mesures restrictives envers la pesca, sense previament no haver exigit a la resta d'usuaris i activitats agressives pels ecosistemes, que redueixin el seu impacte ambiental fins aconseguir un bon estat ecològic i uns hàbitats eficients indispensables per la riquesa ictìcola dels nostres rius. Reivindiquem, per justícia i equitat, les mateixes restriccions per a tots els usuaris del riu. D'altra forma s'estaria criminalitzant als pescadors i per contra tolerant altres activitats realment negatives pels ecosistemes fluvials.

3er.La pesca: Motor econòmic i factor de cohessió social
*La pesca ha estat sempre un motor turístic i econòmic als territoris de muntanya, especialemnt d'encà la millora de les comunicacions per accedir-hi, i amb la creació dels anomenats "cotos" de pesca -actualment Zones de Pesca Controlada- La gent del territori varen crear i/o ampliar els seus establiments per donar servei als pescadors que arribaven als rius, descobrint els meravellosos racons del país.
*Aquesta realitat s'està demostrant cruament per la disminució en l'afluència de pescadors en els últims 4 anys, degut als canvis produïts en el sistema de gestió de la pesca, restringint-la tant en els seus períodes hàbils com en les seves formes de practicar-la, el que, afegit al deteriorament dels hàbitats fluvials, ha retret la presència de pescadors. Això està provocant les queixes dels hotelers i restauradors dels territoris de muntanya.
*La pesca ha esdevingut avui en dia un important factor de cohesió soial, ja que per les seves característiques no solsament facilita la interconnexió dels ciutadans de tot el país, sinó que, com va demostrar un estudi socioeconòmic realitzat per l'empresa especialitzada "Quota Research, S.L.", és la segona activitat econòmica als territoris de muntanya i la primera en quant a evitar la seva desertització.
*Per consegüent, Demanem a la Generalitat de Catalunya i al DMAiH que tinguin en compte aquesta importantíssima funció de la pesca, i mitjançant les normatives adients atorguin a la pesca la condició de motor econòmic i de cohesió social, i tenint en compte aquesta realitat, modifiquin els criteris pels quals es determinen els períodes hàbils, simplifiquin l'obtenció dels requisits administratius per pescar, i tinguin en compte el sector de la pesca per determinar els sistemes i formes de pesca permesos.

4art. La futura llei de pesca i la participació del sector
*Per aconseguir una bona llei, és imprescindible la participació i complicitat del sector, autèntic coneixedor del Dret històric que es vol regular, i dels territoris en els que la pesca incideix de forma important econònica i socialment.
*La llei ha de ser justa i eficient en els objectius que pesegueix, fàcil i plenament aplicable en tot el seu àmbit d'actuació, d'acompliment i exigibilitat plena per tots els agents entrevinents, i amb les dotacions i règim econòmic suficients per garantir la seva correcta, eficient i plena aplicació.
En conseqüència, Demanem al DMAiH, en primer lloc, i al Govern i al Parlament de Catalunya, que vetllin per l'acompliment d'aquests principis de participació, justícia, equitat, eficiència i plena aplicabilitat en tot el seu àmbit d'actuació, per garantir la consecució dels seus objectius: la recuperació dels ecosistemes fluvials, els foment de la pesca esportiva i de la creació de riquesa i cohesió social que aquesta produeix.

Pla Estratègic de la Pesca Continental a Cataluna
*Per aconseguir una nova normativa que resulti eficient i justa, creiem imprescindible l'elaboració prèvia d'un pla estratègic, que analitzi la situació actual de la pesca, les seves debilitats i fortaleses, la situació dels ecosistemes i la seva eficiència biològica, així com la problemàtica que representa el fet de que més del 70% de les aigües continentals catalanes, estan sota les competències de l'Estat Central, mitjançant la CHE, que és l'organisme de conca competent en les conques hidrogràfiques de l'Ebre.
*Tant mateix, considerem imprescindible per una redacció eficient i justa tant del Pla Estratègic com de la futura Llei, la participació exhaustiva i plena del sector, mitjançant el seu representant oficial, La Federació de Pesca i les seves Societats federades, així com de les Entitats Públiques i privades dels territoris, molt especialment d'aquells en els que la pesca ha estat una activitat tradicional i econòmica i socialment fonamental.
Per tot això, Demanem al Parlament i al Govern de Catalunya, així com al DMHiA, que ajornin l'aprovació i entrada en vigor del Projecte de Llei de regulació de la pesca continental, fins que sigui redactat un Pla estratègic que determini les necessitats reals de la pesca i dels ecosistemes aquàtics a on es desenvolupa.
Ja sé que és un pal llegir-lo, però val la pena. El va signar un munt de gent, restauradors, societats, pescadors, alcaldes, consell comarcal...

Enguany ja s'han de treure els permisos via internet, és cert que els dies feiners es poden treure al DARP o bé a les casetes d'informació dels PARCS NATURALS, els dies festius, doncs no hi ha DARP, les casetes d'informació dels parcs sovint queden lluny dels llocs de pesca, i dubto que a totes les zones pescables hi hagi cobertura per poder treure el tiquet via internet. La Societat de la qual formo part ja ha tingut problemes de connexió o d'error a la pàgina del Departament per poder treure les llicències de pesca, i dis-li a un pescador que aquest dia (que s'ha desplaçat ves a saber quants quilometres del seu lloc de residència) no pot pescar per que no hi ha connexió d'internet o no es pot obrir la pàgina del Departament.


Per començar...unes quantes preguntes! Algú en sap les respostes?????*Quina és l'estratègia que segueix la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting?*L'estratègia que està seguint la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting l'ha consensuat amb les SOCIETATS DE PESCADORS?


*Qui està defensant els drets de les SOCIETATS DE PESCA si la Llei de Pesca s'aprovés en el seu redactat actual?


*Saben les SOCIETATS DE PESCA que en cas d'aprovar-se la Llei en el seu redactat actual, deixaran de tenir cap influència en les decissions que es prenguin sobre la pesca?


*Saben les SOCIETATS DE PESCA que amb el redactat de la Llei, desapareixen com a tals?
I per acabar, de moment...


*Què en penseu de que només es puguin treure els permisos per internet? US SEMBLA JUST?

*Moltes gràcies a la Miriam Forradellas per les seves fotos